Standard vilkår for regnskapføringoppdrag hos Unik Kvalitet AS

Innholdsfortegnelse

 1. Etablering av oppdrag
 2. Partenes representanter
 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar
 4. Oppbevaring
 5. Kontrollarbeid
 6. Opplysnings- og
 7. bistandsplikt overfor offentlige myndigheter
 8. Behandling av personopplysninger
 9. Mislighold
 10. Tilbakeholdsrett ved mislighold
 11. Oppsigelse
 12. Opphør av avtale
 13. Oppdragsavtalen eller bilag til
 14. Oppdragsavtalen
 15. Tvister
 16. Motstrid

1.Etablering av oppdrag

 • Ved etablering av oppdrag skal
  Regnskapsbyrået sammen med Kunden
  vurdere de av Kundens interne rutiner som
  påvirker oppdraget og søke å tilpasse disse på
  en måte som sikrer forsvarlig regnskapsføring.
  Kunden skal orientere Regnskapsbyrået om sin
  drift og beskrive konkrete økonomiske og
  rettslige forhold som er av betydning for at
  Regnskapsbyrået skal kunne utføre oppdraget
  etter de regler som følger av regnskaps- og
  skattelovgivningen mv.
  Kunden er ansvarlig for å umiddelbart
  orientere Regnskapsbyrået om endringer av
  betydning for oppdragsutførelsen/
  regnskapsavleggelsen

2. Partenes representanter

 • Kundens kontaktperson anses å ha fullmakt til
  å gi, motta og kommentere alle
  regnskapsmessige opplysninger som har en
  naturlig sammenheng med Oppdragsavtalen.
  Dersom oppdraget omfatter bankbelastning
  (remittering), jf Oppdragsavtalen punkt 1 h),
  anses kontaktpersonen også å inneha
  fullmakter på vegne av Kunden i
  betalingsforhold.
  Kompetent foretaksorgan hos Kunden kan ved
  skriftlig varsel til Regnskapsbyrået trekke
  tilbake fullmakt til Kundens kontaktperson og
  gi ny fullmakt til annen person.
  Partene skal ved bytte av kontaktperson eller
  Oppdragsansvarlig orientere hverandre
  skriftlig om endringen.

3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar

 • Kunden plikter uoppfordret å overlevere alt
  grunnlag og gi alle nødvendige opplysninger
  for at Regnskapsbyrået skal kunne utføre sitt
  oppdrag i samsvar med Oppdragsavtalen.
  Avtalepartene skal til enhver tid sørge for å
  orientere hverandre om forhold av betydning
  for at regnskapsarbeidet kan utføres etter
  gjeldende lover og regler.
  Kunden skal så snart regnskapet og andre
  rapporter/oppgaver er mottatt fra
  Regnskapsbyrået gå igjennom disse og gjøre
  Regnskapsbyrået oppmerksom på eventuelle
  feil som måtte foreligge.
  Regnskapsbyrået skal videre søke å orientere
  og rådgi Kunden om relevant lovgivning innen
  rammen av det arbeid som reguleres i
  Oppdragsavtalen.
  Regnskapsbyrået har intet ansvar dersom
  regnskapet skulle bli feilaktig som følge av
  manglende eller mangelfull
  regnskapsdokumentasjon, eventuelt
  mangelfull informasjon fra Kunden, med
  mindre Regnskapsbyrået åpenbart måtte
  oppdage manglene.
  Avtale om regnskapsføring reduserer uansett
  ikke Kundens eget ansvar for korrekt
  bokføring, regnskapsavleggelse og
  oppgaveinnlevering.

4. Oppbevaring

 • Den del av Kundens regnskapsmateriale som
  etter Oppdragsavtalen er overlatt i
  Regnskapsbyråets besittelse, skal oppbevares
  aktsomt og etter de krav som stilles i
  bokføringsloven med forskrifter og god
  bokføringsskikk.
  Det eventuelle ansvar som Regnskapsbyrået
  har påtatt seg for oppbevaring av Kundens
  oppbevaringspliktige regnskapsmateriale (jf
  Oppdragsavtalen punkt 1 f)), faller uansett
  bort ved terminering av Oppdragsavtalen.

5. Kontrollarbeid

 • Regnskapsbyrået skal oppklare tekniske feil
  ved bokføringen, samt bokføringsmessige feil
  som oppdages i forbindelse med
  avstemminger. Uopprettede feil som skyldes
  manglende dokumentasjon eller opplysninger
  fra Kunden, søkes oppklart ved rapportering
  fra Regnskapsbyrået til Kunden. Rapporten
  forutsettes besvart og returnert senest
  sammen med oversendelse av neste periodes
  dokumentasjon.

6. Opplysnings- og bistandsplikt overfor offentlige myndigheter

 • Kunden har etter offentligrettslig lovgivning
  plikt til å besvare henvendelser fra offentlig
  myndighet om egen økonomi og virksomhet.
  Regnskapsbyrået har rett til å besvare slike
  henvendelser hva angår spørsmål som anses
  som en naturlig del av oppdraget.
  Regnskapsbyrået skal normalt orientere
  Kunden dersom slike opplysninger/bistand blir
  avkrevd Regnskapsbyrået. Regnskapsbyrået
  har rett til å fakturere Kunden for denne
  bistand etter de prinsipper for honorarberegning som gjelder mellom partene.
  Regnskapsbyrået har rapporteringsplikt til
  Økokrim i medhold av hvitvaskingsloven.
  Dersom Kunden selv er rapporteringspliktig
  etter samme lov, har Kunden fullt ansvar for
  overholdelse av egne rapporteringsplikter.

7. Behandling av personopplysninger

 1. Regnskapsbyråets rådighet over
  personopplysninger
  Regnskapsbyrået har ikke rett til å behandle
  personopplysninger på annen måte enn det
  som fremgår av Oppdragsavtalen.
  Regnskapsbyrået har ikke rett til å overlevere
  personopplysningene til andre for lagring eller
  bearbeidelse uten etter forutgående skriftlig
  avtale med Kunden. Heving skal skje ved skriftlig erklæring benevnt
  ”Hevingserklæring” og fremsendes på
  betryggende måte. Hevingserklæringen skal gi
  en kortfattet summarisk henvisning til
  hevingsgrunnen.
 2. Informasjonssikkerhet
  Kunden (behandlingsansvarlig) og
  Regnskapsbyrået (databehandler) skal
  gjennom planlagte og systematiske tiltak
  sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet,
  integritet og tilgjengelighet ved behandling av
  personopplysninger som er omfattet av lov
  om behandling av personopplysninger.
  Sikkerhetstiltakene omfatter både
  organisatoriske, fysiske og tekniske
  sikkerhetstiltak.
  For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal avtalepartene dokumentere
  informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene.
  Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for
  medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige
  og hos databehandleren. Dokumentasjonen
  skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og
  Personvernnemnda.

8. Mislighold

 • Avtalepartene har rett til å heve avtalen ved
  vesentlig mislighold fra den annen part.
  Regnskapsbyrået anses uansett vesentlig å ha
  misligholdt avtalen dersom:
  – Utførelsen av oppdraget avviker vesentlig
  fra de regler som gjelder for de tjenester
  som Regnskapsbyrået etter
  oppdragsavtalen har påtatt seg å utføre.
  – Regnskapsbyråets frist for levering av
  regnskapet ikke er overholdt, og det
  fortsatt ikke er levert innen én uke etter at
  skriftlig varsel er mottatt fra Kunden.
  Kunden anses uansett vesentlig å ha
  misligholdt avtalen dersom:
  – Kunden ikke har betalt Regnskapsbyråets
  honorarkrav eller andre krav ved forfall,
  og betaling heller ikke er skjedd innen 14
  dager etter skriftlig purring.
  – Regnskapsbyrået ikke gis mulighet til å
  utføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte,
  så som ved at Regnskapsbyrået ikke får
  utlevert relevant dokumentasjon mv.
  – Regnskapsbyrået blir forsøkt pålagt å
  utføre oppdraget i strid med lover og
  regler.

9. Tilbakeholdsrett ved mislighold

 • Regnskapsbyrået har tilbakeholdsrett i eget
  utarbeidet regnskapsmateriale
  (dokumentasjon, rapporter, oppgaver,
  spesifikasjoner mv.) for sitt krav på honorar og
  eventuelle andre krav overfor Kunden.

10. Oppsigelse

 • Oppsigelsestiden er gjensidig avtalt i
  Oppdragsavtalen. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt. Regnskapsbyrået skal i oppsigelsestiden utføre de oppgaver som normalt etter avtalen vil bli foretatt i de måneder oppsigelsestiden omfatter og utføre de oppgaver som naturlig hører sammen med regnskapsføringen for disse måneder, så som f eks innsendelse av
  oppgaver for skattetrekk/arbeidsgiveravgift, merverdiavgift mv.
 • Dersom oppsigelsestiden utløper i løpet av
  årsregnskapsperioden omfatter
  Regnskapsbyråets oppgaver også å utarbeide
  årsregnskapet, eventuelt også
  ligningsoppgaver, med mindre Kunden
  samtidig med oppsigelsen underretter
  Regnskapsbyrået om at det ikke skal forestå utarbeidelse av årsregnskapet.
  Dersom Kunden i oppsigelsestiden velger å ikke la Regnskapsbyrået utføre det avtalte arbeid har Regnskapsbyrået likevel krav på honorar, men slik at honoraret reduseres til
  75% av honoraret som anses å være et
  gjennomsnittshonorar basert på honoraret i
  de 12 siste måneder forut for oppsigelsen.
 • Dersom deler av oppsigelsestiden
  sammenfaller med Kundens sedvanlige
  årsoppgjørsperiode, og Regnskapsbyrået
  normalt utfører dette, skal siste års honorar for årsoppgjøret medregnes i grunnlaget. 

11. Opphør av avtale

 1. Ved opphør av samarbeidet etter
  Oppdragsavtalen skal Regnskapsbyrået
  overlevere alt regnskapsmateriale som ikke
  tidligere er kommet i Kundens besittelse, med
  mindre punkt 9 om tilbakeholdsrett kommer
  til anvendelse. Overleveringen skal skje i det
  formatet (papir eller elektronisk format) som
  er avtalt generelt for oppdraget.
  Oppdraget forutsetter at bokførte
  opplysninger som i utgangspunktet er
  tilgjengelig elektronisk, overleveres til Kunden
  på en måte som gjør at Kunden kan overholde
  kravet i bokføringsloven § 13b om fortsatt
  elektronisk tilgjengelighet i 3 år og seks
  måneder etter regnskapsårets slutt.
  Denne bestemmelse medfører ingen
  endringer i eiendomsretten til de bokførte
  opplysningene, eller Regnskapsbyråets rett til
  å ta seg betalt for overlevering av de bokførte
  opplysningene. Der Kunden er unntatt fra kravet i
  bokføringsforingsloven § 13b, jf. bokføringsforskriften § 7-7 tredje ledd, og Kunden heller ikke elektronisk skal oppbevare
  bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering i samsvar med bokføringsloven § 13 annet ledd, jf. første ledd nr. 2, må eventuell elektronisk overlevering av bokførte opplysninger avtales særskilt mellom partene, enten i bilag til Oppdragsavtalen eller i det situasjonen oppstår. Den programvare som er benyttet for
  bokføring, utarbeidelse av rapporter mv. kan uansett ikke overdras sammen med debokførte opplysningene uten samtykke fra programvarens rettighetshaver. 

12. Oppdragsavtalen eller bilag til
Oppdragsavtalen

 • Mindre justeringer av inngått Oppdragsavtale
  eller bilag til Oppdragsavtale kan skje ved
  daterte endringsbilag. Slike endringer er
  gjeldende når Regnskapsbyrået utferdiger og
  undertegner bilaget, og Kunden er orientert.

13. Tvister

 • Dersom det oppstår uenighet mellom partene
  om forståelsen av denne Oppdragsavtale med
  bilag eller Standard leveransevilkår, eventuelt
  andre tvistepunkter i tilknytning til avtalen,
  har hver av partene anledning til å be om en
  uttalelse fra disiplinærutvalget i Regnskap
  Norge.
  Foreleggelse av spørsmål for
  disiplinærutvalget innebærer ingen
  begrensning i partenes rett til å prøve
  spørsmålet for domstolene.

14. Motstrid

 • Ved motstrid mellom Oppdragsavtalen og
  disse Standard leveransevilkår skal
  Oppdragsavtalen gå foran.
  Ved motstrid mellom Oppdragsavtalen og
  bilag til avtalen skal bilagene gå foran.